Læreplassgaranti

Læreplassgarantien innebærer at du som søker er garantert en læreplass dersom du oppfyller kriteriene for ordningen. 

Hvem gjelder læreplassgarantien for?

Læreplassgarantien gjelder for avgangselever fra Vg2 høsten 2025, 2026 og 2027 ved fem videregående skoler i Innlandet fylke. Hamar katedralskole er en av de fem skolene med læreplassgaranti.

På Hamar katedralskole gjelder læreplassgarantien i disse fagene:

 • Salgsfaget
 • Reiselivsfaget
 • Bilfaget lette kjøretøy

Kriterier for at læreplassgarantien skal gjelde for deg

 • Du må ha bestått Vg1 og Vg2 for lærefaget ved en av skolene som omfattes av læreplassgarantien. Du må ha karakter 2 eller bedre i alle obligatoriske skolefag og eksamener, og karakter 3 eller bedre i faget YFF på Vg2.
 • Du må være bosatt i Innlandet fylke og følge videregående opplæring. 
 • Du må – som førsteønske – ha søkt læreplass i et av lærefagene som omfattes av garantien.
 • Du må aktivt delta på fylkeskommunens tilbud for søkere som ikke har fått læreplass, for eksempel læreplasskurs.
 • Du må dokumentere at du aktivt har søkt læreplass i flere lærebedrifter i Innlandet. 
 • Du kan ikke ha unnlatt å møte opp til intervju hos lærebedrifter i Innlandet. 
 • Du kan ikke ha takket nei til tilbud om læreplass i en lærebedrift i Innlandet. 

Når du har fått tilbud om læreplass, er garantien oppfylt. 

Hvis du avslutter en lærekontrakt underveis, får du ingen ny garanti, men de lovbestemte rettighetene dine gjelder. 

Læreplassgarantist

Logo som viser at en bedrift er en læreplassgarantist

Bedrifter som samarbeider med skolen om læreplassgarantien, blir en læreplassgarantist.

Læreplassgarantisten får noen fordeler, blant annet:

 • materiell slik at de kan profilere seg som Læreplassgarantist
 • profilering av bedriften på skolen 
 • prioritet ved utplassering av elever i YFF. Garantistene får elever på utplassering som ønsker seg læreplass etter endt Vg2 så langt det lar seg gjøre 
 • mulighet til å delta på aktuelle samlinger i regi av skolen og fylkeskommunen
 • fast kontaktperson på skolen