Kjennetegn på god opplæring i Innlandet fylkeskommune

Formålet med kjennetegnene er at de skal bidra til høy kvalitet på opplæringen i de videregående skolene i Innlandet.

Punktene under beskriver kjennetegn på god opplæring ved de videregående skolene og skal være utgangspunkt for refleksjon og dialog rundt utvikling av god pedagogisk praksis. Kjennetegnene er forankret i opplæringsloven og overordnet del av læreplanen. 

Elevmedvirkning

Puslespillbit med teksten Elevmedvirkning - Klikk for stort bilde

Lærerne skal legge til rette for at elevene:

 • blir lyttet til og har medvirkning og medansvar i læringsfellesskapet
 • deltar aktivt i planlegging, gjennomføring, vurdering og evaluering av opplæringen
 • bruker ulike læringsstrategier og reflekter over egen læring og læringsprosess

Fellesskap som fremmer læring, utvikling og trivsel

Puslespillbit med teksten Fellesskap - Klikk for stort bilde

Elevene skal være en del av et fellesskap hvor de:

 • er inkludert i et læringsfellesskap der det er trygt å prøve og feile
 • blir anerkjent, sett og verdsatt i et miljø som fremmer forskjellighet og mangfold
 • bidrar til hverandres læring og utvikling

Læring som fremmer sosial og faglig kompetanse

Puslespillbit med teksten Læring - Klikk for stort bilde

Elevene skal ha et godt læringsmiljø hvor de:

 • har forutsigbare og trygge rammer og forstår hva de skal lære
 • deltar i varierte og utforskende læringsaktiviteter og vurderingsformer
 • får bruke det de har lært i kjente og ukjente situasjoner og ser sammenhenger innenfor og mellom fag
 • får vurderinger som de forstår og som de kan bruke til å utvikle seg videre

Motivasjon og mestring

Puslespillbit med teksten Motivasjon - Klikk for stort bilde

Lærerne skal legge til rette for at elevene:

 • utvikler engasjement, får utfordringer og opplever mestring
 • opplever positive forventninger
 • får læringsaktiviteter, vurderingsformer og tilbakemeldinger tilpasset sitt faglige utgangspunkt
 • opplever en skolehverdag som er relevant og meningsfylt for framtidig utdanning, yrke og samfunnsliv

Kjennetegn på god opplæring i Innlandet fylkeskommune i PDF-format  (PDF, 106 kB)